החזרי מס מפעילות בניירות ערך

החזרי מס שבח
פברואר 23, 2016
זיכוי ממס בגין הפקדות לקופת גמל וביטוח חיים
מרץ 22, 2016

החזרי מס מפעילות בניירות ערך

מיסוי פעילות בניירות ערך סחירים מוסדר בפרק החמישי לפקודת מס הכנסה. המס החל על הפעילות בניירות ערך נקרא מס רווח הון או מיסוי רווחי הון.

למעשה, בגין כל מכירה של נייר ערך כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, מחושב רווח הון או הפסד הון במקרה שנוצר הפסד.

בפועל ובדרך כלל, חישוב רווח ההון מבוצע באופן שוטף במהלך השנה על ידי הבנק או הברוקר שדרכו מבוצעת הפעילות בניירות ערך על ידי הנישום. כל פעולות המכירה שהנישום מבצע, מניבות, בהתאם למחיר הרכישה של נייר הערך,  רווחי הון או הפסדי הון.

סך פעולות המכירה השנתיות שביצע הנישום בשנת מס אחת בניירות ערך, נותן תמונת מצב של סך רווחיו והפסדיו לצרכי מס, לשנת המס הנידונה, באותו חשבון נידון.

פקודת מס הכנסה ממסה אפוא, למעשה, את סך הרווחים מניירות ערך שנמכרו בפועל, בלבד, בניכוי הפסדים מניירות ערך שנמכרו בפועל, בלבד, באותה שנת מס.

שיטת התחשבנות מיסויית זו נקראת מיסוי על בסיס מזומן.

הנישום ישלם מס רווחי הון באם מכירותיו נטו הניבו רווח הון.
על הנישום לא יחול מס רווח הון כל עוד לא מכר (מימש) את ניירות הערך, אפילו אם ערך השוק של ניירות הערך שלו עלה במאוד לעומת מחיר רכישתם.

הנתונים השנתיים הרלוונטיים לצרכי מס לצורך התחשבנות שנתית בקשר לפעילות בניירות ערך מול פקיד השומה, הנם כדלקמן:

סך מחזור הפעילות בניירות ערך – נתון אשר יש בו בכדי לתת מושג אפשרי אודות היקף הפעילות של הנישום בניירות ערך.

סה"כ רווחים מניירות ערך – רווחים נטו בגין מכירות (מימושי) ניירות  ערך. כן יש להציג את שיעורי המס השונים החלים.

סה"כ הפסדים מניירות ערך – הפסדים נטו בגין מכירות (מימושי) ניירות ערך. אין משמעות לשיעור המס.

בנוסף מוצגים הכנסות מריבית ודיבידנד בגין ניירות ערך, שיעורי  המס שחלו וסכום המס שנוכה.

מה באשר לעמלות המשולמות בגין פעולות הקנייה והמכירה 

התשובה אפוא נעוצה בהגדרות אשר בחלק ה לפקודה, לפיהן הרווח ממימוש ניירות ערך יחושב בניכוי הוצאות שהיו לנישום לצורך רכישת ניירות הערך ו/או מכירתן.
במקרה של הפסד הון, ההוצאות הנלוות מתווספות להפסד.

בפרקטיקה בישראל הוצאות נלוות אלה אכן מנוכות מהרווח או מתווספות להפסד, על ידי הבנקים.

הסיבות הנפוצות לקיומם של החזרים מפעילות בניירות ערך ופעילות בשוק ההון הנם כלהלן:

  1. קיומם של יותר מחשבון אחד בעל פעילות בניירות ערך – יתכן ובחשבון אחד נוצרו הפסדי הון ואילו בחשבון השני נוצרו רווחי הון. הדרך האפשרית היחידה לבצע קיזוז הפסדי הון מהחשבון האחד מול רווחי הון מהחשבון השני הנה פנייה למס הכנסה בדרישה להחזר מס (הגשת דוח שנתי להחזר מס)
  2. קיומם של הפסדי הון משנים קודמות ואילו בשנה השוטפת נוצר לנישום רווח הון – הדרך היחידה והמקובלת לשמר הפסדי הון משנים קודמות הנה הגשת דוח שנתי למס הכנסה אחת לשנה והכללת ההפסד הון המועבר בדוח. בשנה בה נוצר רווח ההון יבוצע הקיזוז בהתאם, וכך יווצר לנישום החזרי מס.
  3. לעתים קיימים הפרשים לזכות הנישום בדרך של ניכוי מס רווחי הון עודף על ידי הברוקר/בנק באותה שנת מס בחשבון אחד. נציין כי בשנים עברו עניין זה היה נפוץ היות ולא תמיד היה מבוצע קיזוז נאות של הפסדי הון מתחילת השנה מול רווח הון מאוחרים יותר במהלך השנה. עדיין כיום יש לבצע תחשיב מס רווח הון גם אם קיים חשבון אחד בלבד בעל פעילות בניירות ערך.
  4. זיכויים אישיים של הנישום אשר ניתן לנצלם מול המס החל על רווחי ההון – למשל: נישום שאין לא הכנסה חייבת מיגיעה אישית, בעלי הכנסות נמוכות מעל גיל 60, נישומים המתגוררים בישוב ספר ולא מגיעים לסף המס וכיו"ב.
  5. קיזוזים אחרים אפשריים:
    קיזוז הפסדי הון בבורסה מול רווח הון שנוצר לנישום מימוש אופציות למניות בעבודתו
    קיזוז הפסדי הון בבורסה מול רווחי הון אחרים, הנפוץ שבהם שבח מקרקעין.

שכירים? אולי גם לכם מגיע החזר ממס הכנסה. איך תדעו? הכנסו עכשיו למדריך המלא להחזר מס לשכירים או בדוק זכאותך דרכנו, נשמח לעזור! השאירו פרטים או צרו קשר עוד היום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *