החזרי מס הכנסה לשכירים

החזרי מס הכנסה לשכירים

תשלום מס הכנסה לשכירים ממשכורת מבוצע בדרך של ניכוי המס במקור על ידי המעביד. על המעביד חלים חוקים ותקנות בדבר אופן ניכוי המס ושיעורו. רוב רובם של המעבידים מחשב את משכורות העובדים בעזרת תוכנת שכר מאושרת ותקנית המעודכנת בהתאם לתקנות מס הכנסה לשכירים לפרקים.
פעמים רבות וחוזרות נתקלנו במשפט: אני עובד במקום עבודה מסודר, אינני סבור כי אני זכאי להחזרי מס לשכיר.
מדוע, אם כך, קיימים לציבור השכירים בישראל החזרי מס לשכירים, חלקם נדרשים וחלקם לא נדרשים, הנאמדים על ידי מומחים בסכומים של 7 מיליארד ש"ח?

קיימות מספר סיבות להיווצרותם של החזרי מס לשכירים. ננסה בראשי פרקים להסביר מדוע, אם כך, קיימים החזרי מס הכנסה ואת הסיבות להיווצרותם:

א המעביד מנכה מס הכנסה בדרך של ניכוי משכרו החודשי של העובד, בד"כ בשיטה מצטברת מתחילת השנה או מתחילת עבודתו של העובד, כמאוחר. במידה וקיימים מצבים של אי עבודה, אפילו של חודש אחד או חלק מהחודש, נוצרים הפרשי מס לזכותו של העובד, זאת מהסיבה כי ההתחשבנות של העובד מול מס הכנסה בעת הגשת בקשה להחזרי מס לשכירים, מבוצעת באופן שנתי ולא חודשי.

ב. במצב שהעובד זכאי לנקודות זיכוי נוספות, והמעביד לא זיכה את העובד בהם, נוצרים הפרשי מס לזכות העובד. המצבים הנפוצים של זכאות לנקודות זיכוי נוספות הנם:

ב-1 נקודות זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת – למשך 3 שנים מיום השחרור
ב-2 נקודות זכוי בגין ילד לקוי למידה שעבר וועדת השמה
ב-3 נקודת זכוי לגרוש המשלם מזונות לילדיו
ב-4 נקודות זכוי בגין ילדים קטנים
ב-5 נקודות זכוי בגין סיום לימודים לתואר ראשון/תואר שני

ג פעילות בניירות ערך מזכה, לרוב בהחזרי מס הכנסה, לעתם ניכרים ומשמעותיים.
המונח ניירות ערך כולל מניות סחירות, אופציות שונות, אג"חים שונים מק"מים וכיו"ב ניירות ערך סחירים בישראל או מחוץ לישראל.

הוראות ניכוי מס במקור החלים על הבנקים/ברוקרים המאפשרים פעילות בניירות ערך דרכם, מחייבות ניכוי מס במקור בגין רווחים המופקים ממכירה בפועל של ניירות ערך.

החזרים בסעיף זה נוצרים לרוב מהסיבות הבאות:
1. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך (או אחרים) מועברים משנים קודמות
2. קיומם של הפסדי הון מפעילות בניירות ערך בחשבון אחר של הלקוח.
3. קיומם של הפסדי הון באותה שנה בה קיימים גם רווחי הון, שלא בוצע בגינם קיזוז על ידי הבנק/ברוקר.
4. קיימת אפשרות של קיזוז הפסדי הון מפעילות בניירות ערך אל מול רווח הון הנוצר בעת מימוש אופציות ואו מניות דרך מקום העבודה.

ד. הפקדות ותשלומים שונים המעניקים זיכוי במס בהתאם לתקרות או הטבה במס:
הפקדות לקופות גמל או קרנות פנסיה שלא דרך המעביד
תשלום לבטוח חיים (כולל בטוח חיים משכנתא)
תשלום עבור אבדן כושר עבודה
תרומות למוסדות שאושרו על ידי מס הכנסה (נדרשות קבלות מקור)
תשלום שכר טרחה עבור הגשת דוחות למס הכנסה, כולל תשלום עמלה לחברה המעניקה שירות של ביצוע החזרי מס לשכירים

ה. מקרים אחרים המזכים בהחזרי מס, כגון:
פדיון פוליסה לבטוח מנהלים/פנסיה לפני המועד ותשלום מס בשיעור 35% בגין הפדיון
מס שבח ששולם ואפשרות פריסתו על פני מספר שנים
תשלום מס הכנסה בעת קבלת פיצויי פיטורין ואפשרות בצוע פריסת פיצויים והמס בהתאם
תשלום מס הכנסה בגין תשלום חד פעמי ששולם.