קיבוע זכויות והכנה לקראת פרישה לגמלאות

קיבוע זכויות, או "בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה" בהתאם לטופס 161 ד, הנו בעצם קבלת החלטה של היחיד או היחידה,  בזמן הגיעם גיל פרישה, לקביעת סכום פיצויי הפרישה שהם מבקשים לקבל כיום או בעתיד כפטורים ממס, מתוך סה"כ כספי פיצויי הפרישה העומדים לזכותם,

ובהתאם לסכומים אלה נקבע גם שיעור הפטור ממס שיחול על הקצבה או הגמלה שעתידה להשתלם להם החל מהגיעם לגיל פרישה.

בצורה הפשוטה ביותר, נסביר כי ככל שנבקש לקבל פיצויי פרישה פטורים ממס גדולים יותר, כך יקטן ביחס הפוך שיעור הפטור לו נהיה זכאים מתוך הקצבה המשולמת לנו החל מיום הגיענו לגיל פרישה.

לעומת זאת, במידה ונבחר שלא לקבל פיצויי פרישה פטורים ממס, לא כיום ולא בעתיד, כי אז שיעור הפטור לו נהיה זכאים מתוך הגמלה המשולמת יהיה מקסימלי.

 ההחלטות שיש לקבל בזמן קיבוע זכויות מול פקיד השומה, יכולות להיות אחת או יותר מהבאות:

 • האם ואם כן מה סכום פיצויי פרישה פטורים ממס שבכוונתנו לקבל מתוך סה"כ הסכום העומד לרשותנו
 • האם בעתיד נרצה לממש ולקבל סכום פיצויי פרישה פטורים ממס נוספים מעבר לסכום אותו בכוונתנו למשוך כפטור ממס בעת הפרישה
 • האם בכוונתו לבצע כיום או בעתיד הוון קיצבאות פטור ממס?
 • האם נכון לשלם מס מלא כעת בגין פיצויי הפרישה המשולמים לנו תמורת קבלת שיעור פטור המכסימלי האפשרי עד לתקרת קצבה מזכה, עבור הקצבה שנקבל כל ימי חיינו
 • כיצד משפיעה השגת פטור עתידי ממס על החלטות בזמן קיבוע זכויות
 • כיצד משפיעה פריסת מס על החלטות בזמן קיבוע זכויות
 • האם נוכל להנות גם מסכום פיצויי פרישה פטור ממס וגם משיעור פטור ממס מספק מהקצבה שתשולם לנו
 • האם נדרש מאתנו לבצע יעוד כספים למטרת קצבה

 המסמכים המומלצים שעלינו להכין בטרם פנייה ליעוץ לקיבוע זכויות:

 • קבלת טופסי 161 מאת המעביד ובהם פירוטים מלאים של הסכומים העומדים לזכותנו לעת הפרישה
 • במידה ובעבר פרשנו ממקום עבודה אחר נדרש לצרף טופס 161 מכל המקומות בהם עבדנו בעבר (ככל האפשר)
 • השגת אישורי יתרות מקופות הגמל והפיצויים הרלבנטיות
 • הערכת סכום הקצבה החודשית ברוטו שאנו עתידים לקבל
 • הבנה והכנה באשר לצרכינו הכספיים לשנה שנתיים שלאחר הפרישה
 • טפסי 106 לשנים קודמות יכולים גם לעזור לצורך בקבלת החלטה האם כדאי לבצע פריסת מס

יעוץ נכון והכוונה נכונה לקיבוע זכויות

לאור מורכבות ההחלטות וההשפעה הכספית הגדולה שיש לעניין קיבוע זכויות, וכן לאור העובדה שהקיבוע מחייב ולא ניתן לשנותו מעבר ל-3 חודשים ראשונים מיום החתימה עליו, פורשים רבים נדרשים לפנות לייעוץ והכוונה מתאימה.

יעוץ נכון בקיבוע זכויות יביא לתוצאת המס האופטימלית המתאימה לפורש.

ראיה נכונה ביעוץ לפני קיבוע זכויות משקללת את הצרכים הכספיים הנוכחיים והעתידיים של היחיד, ותביא לקבלת החלטה מיטבית ורלבנטית עבורו.

להכנה לקראת פגישת יעוץ לפני פרישה ו/או יעוץ לקראת הליך של קיבוע זכויות מול פקיד השומה, פנו אלינו

  השם שלך (חובה)

  טלפון (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  לנוחיותכם אנו מצרפים מילון מושגים מתחום הפרישה:

  גיל פרישה – הגיל בו אדם זכאי לפרוש מעבודתו בשל גילו, בגבר גיל 67 ובאישה גיל 62, או מי שפרש בשל נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות (נכות רפואית), שנקבעה לפי הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

  גיל זכאות – גיל הפרישה, או הגיל בו החל היחיד לקבל קיצבה מזכה, לפי המאוחר.

  תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – עוסק בעיקר בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכוח סעיף 9א לפקודה, בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה

  סעיף 9א לפקודת מס הכנסה – עוסק במיסוי והטבות מס לקצבאות המשולמות החל מהגיע היחיד לגיל פרישה

  תיקון 3 ו-5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  –
  התיקונים קבעו כי כל הפקדות התגמולים לקופות גמל החל משנת 2008 ואילך, הנן הפקדות למטרת קצבה בלבד

  קצבה מזערית –  הגדרת סכום קצבה מינימלי (4,458 ₪ נכון לשנת 2015) המאפשרת בצוע הוון קצבאות. במידה ולא עומדים בתנאי זה, עדיין ניתן לבצע הוון בשיעור של 25% מסכום הקצבאות העתידיות העתידות להשתלם במשך 5 השנים הבאות.

  קופה לא משלמת לקצבה – קופות הגמל לתגמולים והקופות האישיות לפיצויים אשר היו קיימות עד לשנת 2008. בקופות אלה אין מנגנון לתשלום קצבאות

  קופה משלמת לקצבה – קרנות הפנסיה השונות.

  היוון קצבה – האפשרות לקבל היום את הערך הנוכחי של הקצבאות העתידיות שהיו אמורות להשתלם. על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מי שהגיע לגיל פרישה יכול להוון את קצבאותיו העתידיות, ובלבד שעדיין הוא יהיה זכאי לקבל קצבה מזערית

  קצבה מזכה – סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת

  תקרת קצבה מזכה –   8,460 ₪  (נכון לשנת 2015) צמודים למדד ינואר כל שנה.

  קצבה מוכרת – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים.

  הגדרות הקשורות לנוסחת הקיזוז:

  מכפיל המרה להון – סכום קבוע השווה ל-180

  מענקים פטורים – סכום כל מענקי הפרישה הפטורים ממס שקיבל היחיד בגין 32 שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות.

  לצורך חישוב נוסחת הקיזוז מענקי הפרישה מוצמדים מיום קבלתם ועד ליום 1 בינואר של השנה שבה היחיד הגיע לגיל הזכאות

  מקדם – ערך של 1.35 בקירוב המתקבל מהנוסחה הבאה:

  (מכפיל המרה להון=180) * תקרת קצבה מזכה = 8,460 ₪ ל-2015) * 35%

  32  *  תקרת מענק פרישה פטור ממס לפי סעיף 9 (7א) לפקודת מס הכנסה

  ההון הפטור – סכום ההון שיכול אדם למשוך בפטור ממס אילו ויתר על מלוא הפטור החודשי העומד לרשותו מגיל הזכאות ועד בכלל.

  סכום ההון הפטור = תקרת קצבה מזכה * 180 * 43.5% (נכון ל2015)

  בנתוני 2015 סכום ההון הפטור הנו 662,418 ₪

  יתרת ההון הפטורה =

  ההון הפטור פחות המענקים הפטורים כשהם מוכפלים במקדם 1.35

  סכום הפטור החודשי  – לו יהיה זכאי היחיד הנו תוצאה של חלוקת יתרת ההון הפטורה במכפיל ההמרה להון, צמודה למדד מה-1 בינואר של שנת הזכאות ועד ל1 בינואר של שנת תשלום הקיצבה

  הוראות בצוע מס הכנסה רלבנטיות:

  חוזר מה הכנסה 2015– צבירה עודפת בקופות פנסיה – מענק שנים עודפות ודמי גמולים

  הגדרת נכות לענין סעיף 9א לפקודה

  חוזר מה הכנסה 2013– תיקון‏190 לפקודה‏- הוראות‏ סעיף‏ 9א ‏למתן‏ פטור ‏על‏ הקצב ה‏המזכה